Bảng Giá Sửa Chữa Iphone

 

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE MẤT NGUỒN 300k
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC 200K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY RUNG 150K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY LOA TRƯỚC 100K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY LOA NGOÀI 150K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 180K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY DÂY ANTEN WIFI 100K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY Ổ SIM 300K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 150K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE HƯ WIFI, BLUETOOTH 350K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE KHÔNG CÓ SÓNG 350K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE THAY NÚT HOME 100K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 300K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 300K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE LỖI SẠC TRÊN MAIN 300K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 200K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE LỖI Ổ CỨNG 400K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE LỖI ÂM THANH 250K
IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE LỖI ĐÈN FLASH 200K
IPHONE 6 LỖI CẢM BIẾN XOAY 250K

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6, 6PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 6 MẤT NGUỒN 400K
IPHONE 6 THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC 250K
IPHONE 6 THAY RUNG 150K
IPHONE 6 THAY LOA TRƯỚC 150K
IPHONE 6 THAY LOA NGOÀI 200K
IPHONE 6 THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 250K
IPHONE 6 THAY DÂY ANTEN WIFI 150K
IPHONE 6 THAY Ổ SIM 350K
IPHONE 6 THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 150K
IPHONE 6 HƯ WIFI, BLUETOOTH 350K
IPHONE 6 KHÔNG CÓ SÓNG 350K
IPHONE 6 THAY NÚT HOME 100K
IPHONE 6 LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 350K
IPHONE 6 HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 350K
IPHONE 6 LỖI SẠC TRÊN MAIN 350K
IPHONE 6 MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 250K
IPHONE 6 LỖI Ổ CỨNG 500K
IPHONE 6 LỖI MẤT ÂM THANH 350K
IPHONE 6 LỖI ĐÈN FLASH 300K
IPHONE 6 LỖI CẢM BIẾN XOAY 300K

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 6S MẤT NGUỒN 400K
IPHONE 6S THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC 350K
IPHONE 6S THAY RUNG 150K
IPHONE 6S THAY LOA TRƯỚC 150K
IPHONE 6S THAY LOA NGOÀI 200K
IPHONE 6S THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 250K
IPHONE 6S THAY DÂY ANTEN WIFI 150K
IPHONE 6S THAY Ổ SIM 350K
IPHONE 6S THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 150K
IPHONE 6S HƯ WIFI, BLUETOOTH 500K
IPHONE 6S LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) 400K
IPHONE 6S THAY NÚT HOME 150K
IPHONE 6S LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 350K
IPHONE 6S HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 350K
IPHONE 6S LỖI SẠC TRÊN MAIN 350K
IPHONE 6S MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 300K
IPHONE 6S LỖI Ổ CỨNG 500K
IPHONE 6S LỖI MẤT ÂM THANH 400K
IPHONE 6S LỖI ĐÈN FLASH 300K
IPHONE 6S LỖI CẢM BIẾN XOAY 300K

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 6S PLUS MẤT NGUỒN 500K
IPHONE 6S PLUS THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC 400K
IPHONE 6S PLUS THAY RUNG 200K
IPHONE 6S PLUS THAY LOA TRƯỚC 150K
IPHONE 6S PLUS THAY LOA NGOÀI 200K
IPHONE 6S PLUS THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 350K
IPHONE 6S PLUS THAY DÂY ANTEN WIFI 150K
IPHONE 6S PLUS THAY Ổ SIM 350K
IPHONE 6S PLUS THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 250K
IPHONE 6S PLUS HƯ WIFI, BLUETOOTH 500K
IPHONE 6S PLUS LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) 500K
IPHONE 6S PLUS THAY NÚT HOME 150K
IPHONE 6S PLUS LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 400K
IPHONE 6S PLUS HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 400K
IPHONE 6S PLUS LỖI SẠC TRÊN MAIN 400K
IPHONE 6S PLUS MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 350K
IPHONE 6S PLUS LỖI Ổ CỨNG 600K
IPHONE 6S PLUS LỖI MẤT ÂM THANH 400K
IPHONE 6S PLUS LỖI ĐÈN FLASH 400K
IPHONE 6S PLUS LỖI CẢM BIẾN XOAY 400K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7G

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 7G MẤT NGUỒN 600K
IPHONE 7G THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC 450K
IPHONE 7G THAY RUNG 300K
IPHONE 7G THAY LOA TRƯỚC 250K
IPHONE 7G THAY LOA NGOÀI 300K
IPHONE 7G THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 400K
IPHONE 7G THAY DÂY ANTEN WIFI 150K
IPHONE 7G THAY Ổ SIM 400K
IPHONE 7G THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 250K
IPHONE 7G HƯ WIFI, BLUETOOTH 800k
IPHONE 7G LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) 700K
IPHONE 7G THAY NÚT HOME VẬT LÝ YF 300K
IPHONE 7G LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 400K
IPHONE 7G HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 500K
IPHONE 7G LỖI SẠC TRÊN MAIN 500K
IPHONE 7G MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 400K
IPHONE 7G LỖI Ổ CỨNG 800K
IPHONE 7G LỖI MẤT ÂM THANH 650K
IPHONE 7G LỖI ĐÈN FLASH 500K
IPHONE 7G LỖI CẢM BIẾN XOAY 500K

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 7 PLUS MẤT NGUỒN 700k
IPHONE 7 PLUS THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC 500k
IPHONE 7 PLUS THAY RUNG 400k
IPHONE 7 PLUS THAY LOA TRƯỚC 250K
IPHONE 7 PLUS THAY LOA NGOÀI 400k
IPHONE 7 PLUS THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 500k
IPHONE 7 PLUS THAY DÂY ANTEN WIFI 250k
IPHONE 7 PLUS THAY Ổ SIM 500k
IPHONE 7 PLUS THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 250k
IPHONE 7 PLUS HƯ WIFI, BLUETOOTH 900k
IPHONE 7 PLUS LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) 700K
IPHONE 7 PLUS THAY NÚT HOME VẬT LÝ YF 350k
IPHONE 7 PLUS LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 600k
IPHONE 7 PLUS HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 600k
IPHONE 7 PLUS LỖI SẠC TRÊN MAIN 600k
IPHONE 7 PLUS MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 500k
IPHONE 7 PLUS LỖI Ổ CỨNG 900k
IPHONE 7 PLUS LỖI MẤT ÂM THANH 650K
IPHONE 7 PLUS LỖI ĐÈN FLASH 600k
IPHONE 7 PLUS LỖI CẢM BIẾN XOAY 600k

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 8

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 8 MẤT NGUỒN 700k
IPHONE 8 THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC 550k
IPHONE 8 THAY RUNG 400k
IPHONE 8 THAY LOA TRƯỚC 250K
IPHONE 8 THAY LOA NGOÀI 400k
IPHONE 8 THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 500k
IPHONE 8 THAY DÂY ANTEN WIFI 250k
IPHONE 8 THAY Ổ SIM 600k
IPHONE 8 THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 250k
IPHONE 8 HƯ WIFI, BLUETOOTH 900k
IPHONE 8 LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ 700K
IPHONE 8 THAY NÚT HOME VẬT LÝ YF 350k
IPHONE 8 LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 600k
IPHONE 8 HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 600k
IPHONE 8 LỖI SẠC TRÊN MAIN 600k
IPHONE 8 MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 500k
IPHONE 8 LỖI Ổ CỨNG 900k
IPHONE 8 LỖI MẤT ÂM THANH 650K
IPHONE 8 LỖI ĐÈN FLASH 600k
IPHONE 8 LỖI CẢM BIẾN XOAY 600k

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 8 PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 8 PLUS MẤT NGUỒN 800k
IPHONE 8 PLUS THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC 550k
IPHONE 8 PLUS THAY RUNG 400k
IPHONE 8 PLUS THAY LOA TRƯỚC 250K
IPHONE 8 PLUS THAY LOA NGOÀI 400k
IPHONE 8 PLUS THAY DÂY  NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 500k
IPHONE 8 PLUS THAY DÂY ANTEN WIFI 250k
IPHONE 8 PLUS THAY Ổ SIM 500k
IPHONE 8 PLUS THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 250k
IPHONE 8 PLUS HƯ WIFI, BLUETOOTH 900k
IPHONE 8 PLUS LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) 700K
IPHONE 8 PLUS THAY NÚT HOME VẬT LÝ YF 350k
IPHONE 8 PLUS LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 600k
IPHONE 8 PLUS HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 600k
IPHONE 8 PLUS LỖI SẠC TRÊN MAIN 600k
IPHONE 8 PLUS MẤT ĐÈN MÀN HÌNH 500k
IPHONE 8 PLUS LỖI Ổ CỨNG 900k
IPHONE 8 PLUS LỖI MẤT ÂM THANH 650K
IPHONE 8 PLUS LỖI ĐÈN FLASH 600k
IPHONE 8 PLUS LỖI CẢM BIẾN XOAY 600k

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE X, XS, XR

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE X, XS, XR MẤT NGUỒN 1000K – 2.000K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ
IPHONE X, XS, XR THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC 650k
IPHONE X, XS, XR THAY RUNG 500k
IPHONE X, XS, XR LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) 1.200K
IPHONE X, XS, XR THAY LOA TRƯỚC 400K
IPHONE X, XS, XR THAY LOA NGOÀI 500k
IPHONE X, XS, XR THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 650k
IPHONE X, XS, XR THAY DÂY ANTEN WIFI 450k
IPHONE X, XS, XR THAY Ổ SIM 700k
IPHONE X, XS, XR THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 450k
IPHONE X, XS, XR HƯ WIFI, BLUETOOTH 1.500k
IPHONE X, XS, XR LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ 1.400K
IPHONE X, XS, XR LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) 1.400K
IPHONE X, XS, XR LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 1.400k
IPHONE X, XS, XR HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 1.400k
IPHONE X, XS, XR LỖI SẠC TRÊN MAIN 1.400k
IPHONE X, XS, XR LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH 1.400K
IPHONE X, XS, XR LỖI Ổ CỨNG 1.500k
IPHONE X, XS, XR LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) 1.500K
IPHONE X, XS, XR LỖI MẤT FACEID 1.700K
IPHONE X, XS, XR LỖI CẢM BIẾN XOAY 1.200k
IPHONE X, XS, XR MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO 1.400K

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE XS Max

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE XS MAX MẤT NGUỒN 1200K – 2.200K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ
IPHONE XS MAX THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC 650k
IPHONE XS MAX THAY RUNG 500k
IPHONE XS MAX LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) 1.400k
IPHONE XS MAX THAY LOA TRƯỚC 500K
IPHONE XS MAX THAY LOA NGOÀI 600k
IPHONE XS MAX THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 750k
IPHONE XS MAX THAY DÂY ANTEN WIFI 550k
IPHONE XS MAX THAY Ổ SIM 700k
IPHONE XS MAX THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 550k
IPHONE XS MAX HƯ WIFI, BLUETOOTH 1.700k
IPHONE XS MAX LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ 1.600K
IPHONE XS MAX LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) 1.600K
IPHONE XS MAX LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 1.600k
IPHONE XS MAX HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 1.600k
IPHONE XS MAX LỖI SẠC TRÊN MAIN 1.500k
IPHONE XS MAX LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH 1.600K
IPHONE XS MAX LỖI Ổ CỨNG 1.800k
IPHONE XS MAX LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) 1.700K
IPHONE XS MAX LỖI MẤT FACEID 1.900K
IPHONE XS MAX LỖI CẢM BIẾN XOAY 1.500k
IPHONE XS MAX MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO 1.600K

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 11

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 11 MẤT NGUỒN 1300K – 2.500K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ
IPHONE 11 THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC 750k
IPHONE 11 THAY RUNG 500k
IPHONE 11 LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) 1.600k
IPHONE 11 THAY LOA TRƯỚC 500K
IPHONE 11 THAY LOA NGOÀI 600k
IPHONE 11 THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 750k
IPHONE 11 THAY DÂY ANTEN WIFI 550k
IPHONE 11 THAY Ổ SIM 700k
IPHONE 11 THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 550k
IPHONE 11 HƯ WIFI, BLUETOOTH 1.800k
IPHONE 11 LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ 1.800K
IPHONE 11 LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) 1.800K
IPHONE 11 LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 1.600k
IPHONE 11 HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 1.700k
IPHONE 11 LỖI SẠC TRÊN MAIN 1.600k
IPHONE 11 LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH 1.600K
IPHONE 11 LỖI Ổ CỨNG 1.900k
IPHONE 11 LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) 1.800K
IPHONE 11 LỖI MẤT FACEID 1.900K
IPHONE 11 LỖI CẢM BIẾN XOAY 1.600k
IPHONE 11 MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO 1.700K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 11 PRO

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 11 PRO MẤT NGUỒN 1700K – 3.500K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ
IPHONE 11 PRO THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC 850k
IPHONE 11 PRO THAY RUNG 600k
IPHONE 11 PRO LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) 1.900k
IPHONE 11 PRO THAY LOA TRƯỚC 600K
IPHONE 11 PRO THAY LOA NGOÀI 700k
IPHONE 11 PRO THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 850k
IPHONE 11 PRO THAY DÂY ANTEN WIFI 550k
IPHONE 11 PRO THAY Ổ SIM 900k
IPHONE 11 PRO THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 650k
IPHONE 11 PRO HƯ WIFI, BLUETOOTH 2.600k
IPHONE 11 PRO LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ 2.400K
IPHONE 11 PRO LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) 2.400K
IPHONE 11 PRO LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 2.200k
IPHONE 11 PRO HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 2.200k
IPHONE 11 PRO LỖI SẠC TRÊN MAIN 2.500k
IPHONE 11 PRO LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH 2.300K
IPHONE 11 PRO LỖI Ổ CỨNG 2.700k
IPHONE 11 PRO LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) 2.300K
IPHONE 11 PRO LỖI MẤT FACEID 2.600K
IPHONE 11 PRO LỖI CẢM BIẾN XOAY 2.300k
IPHONE 11 PRO MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO 2.400K

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 11 PRO MAX

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 11 PRO MAX MẤT NGUỒN 2.000K – 4.000K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ
IPHONE 11 PRO MAX THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC 850k
IPHONE 11 PRO MAX THAY RUNG 650k
IPHONE 11 PRO MAX LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) 2.400k
IPHONE 11 PRO MAX THAY LOA TRƯỚC 600K
IPHONE 11 PRO MAX THAY LOA NGOÀI 700k
IPHONE 11 PRO MAX THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC 950k
IPHONE 11 PRO MAX THAY DÂY ANTEN WIFI 650k
IPHONE 11 PRO MAX THAY Ổ SIM 1.200k
IPHONE 11 PRO MAX THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG 750k
IPHONE 11 PRO MAX HƯ WIFI, BLUETOOTH 2.900k
IPHONE 11 PRO MAX LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ 2.700K
IPHONE 11 PRO MAX LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) 2.700K
IPHONE 11 PRO MAX LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN 2.400k
IPHONE 11 PRO MAX HAO NGUỒN, NÓNG MÁY 2.500k
IPHONE 11 PRO MAX LỖI SẠC TRÊN MAIN 2.900k
IPHONE 11 PRO MAX LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH 2.500K
IPHONE 11 PRO MAX LỖI Ổ CỨNG 3.000k
IPHONE 11 PRO MAX LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) 2.800K
IPHONE 11 PRO MAX LỖI MẤT FACEID 3.000K
IPHONE 11 PRO MAX LỖI CẢM BIẾN XOAY 2.300k
IPHONE 11 PRO MAX MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO 2.900K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12 

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 12 MẤT NGUỒN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY LOA TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY LOA NGOÀI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY DÂY ANTEN WIFI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY Ổ SIM LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 HƯ WIFI, BLUETOOTH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 HAO NGUỒN, NÓNG MÁY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI SẠC TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI Ổ CỨNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI MẤT FACEID LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 LỖI CẢM BIẾN XOAY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO LIÊN HỆ BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12 MINI

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 12 MINI MẤT NGUỒN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY LOA TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY LOA NGOÀI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY DÂY ANTEN WIFI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY Ổ SIM LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI HƯ WIFI, BLUETOOTH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI HAO NGUỒN, NÓNG MÁY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI SẠC TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI Ổ CỨNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI MẤT FACEID LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI LỖI CẢM BIẾN XOAY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 MINI MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO LIÊN HỆ BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12 PRO

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 12 PRO MẤT NGUỒN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY LOA TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY LOA NGOÀI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY DÂY ANTEN WIFI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY Ổ SIM LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO HƯ WIFI, BLUETOOTH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO HAO NGUỒN, NÓNG MÁY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI SẠC TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI Ổ CỨNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI MẤT FACEID LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO LỖI CẢM BIẾN XOAY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO LIÊN HỆ BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12 PRO MAX

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX MẤT NGUỒN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY LOA TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY LOA NGOÀI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY DÂY  CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY DÂY ANTEN WIFI LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY Ổ SIM LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX HƯ WIFI, BLUETOOTH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX HAO NGUỒN, NÓNG MÁY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI SẠC TRÊN MAIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO  MAX LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI Ổ CỨNG LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI) LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI MẤT FACEID LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX LỖI CẢM BIẾN XOAY LIÊN HỆ BÁO GIÁ
IPHONE 12 PRO MAX MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO LIÊN HỆ BÁO GIÁ

One thought on “Bảng Giá Sửa Chữa Iphone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975555444